خانه
ورود اعضا
452 بازدید

دانلود پیک آدینه پایه اول ابتدایی

 • avatar
   کاربر پنج ستاره ⋆|1 سپاس شده|5411 پست
  ۲۲:۱۱ ۱۳۹۷/۹/۱۷

  دانلود پیک آدینه پایه اول ابتدایی 

  فرمت فایل : pdf 

  تعداد صفحات فایل : 128 صفحه 

  این فایل شامل 31 کاربرگ از دروس و مطالب زیر میباشد:

  کاربرک 1:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس اول تا صفحه 15
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی مفاهیم کوچک و بزرگ
  3: فارسی پایه اول ابتدایی نگاره 1 و 2 صفحه 2 تا 6
  4: علوم پایه اول ابتدایی صفحه 1 تا 13

  کاربرگ 2:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس اول تا صفحه 16
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 1 تا 5
  3: فارسی پایه اول ابتدایی تا نگاره 8 صفحه 7 تا 20
  4: علوم پایه اول ابتدایی صفحه 14 تا 17

  کاربرگ 3:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس اول تا صفحه 16
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 10
  3: فارسی پایه اول ابتدایی نگاره 9 صفحه 24
  4: علوم پایه اول ابتدایی صفحه 19 تا 22

  کاربرگ 4:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی تا صفحه 18
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 10 تا 26
  3: فارسی پایه اول ابتدایی مرور صفحه 2 تا 24
  4: علوم پایه اول ابتدایی مرور

  کاربرگ 5:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس اول تا صفحه 14
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 25 تا 35
  3: فارسی پایه اول ابتدایی صفحه 27
  4: علوم پایه اول ابتدایی صفحه 19 تا 23

  کاربرگ 6:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس اول تا صفحه 20
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 24 تا 40
  3: فارسی پایه اول ابتدایی از درس 1 تا صفحه 29
  4: علوم پایه اول ابتدایی صفحه 27 تا 32

  کاربرگ 7:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس سوم تا صفحه 30
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی مرور
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 3  صفحه 34 تا 35
  4: علوم پایه اول ابتدایی درس 4 صفحه 27 تا 33

  کاربرگ 8:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 2  صفحه 44
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 44
  3: فارسی پایه اول ابتدایی از درس 4  صفحه 38
  4: علوم پایه اول ابتدایی درس 5 صفحه 35 تا 41

  کاربرگ 9:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 2 صفحه 26
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 48
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 5  صفحه 40 تا 41
  4: علوم پایه اول ابتدایی درس 4 و 5 صفحه 27 تا 41

  کاربرگ 10:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 3 صفحه 30
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 56
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 6  صفحه 44 تا 45
  4: علوم پایه اول ابتدایی مرور + درس 5 صفحه 30 تا 41

  کاربرگ 11:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 3 صفحه 30
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 56
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 6  صفحه 44 تا 45
  4: علوم پایه اول ابتدایی مرور + درس 5 صفحه 30 تا 41

  کاربرگ 12:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 3 صفحه 37
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 68
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 8  صفحه 49
  4: علوم پایه اول ابتدایی درس 6 صفحه 43 تا 49

  کاربرگ 13:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 4 صفحه 40
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 68 تا 70
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 8  صفحه 51 تا 52
  4: علوم پایه اول ابتدایی مرور

  کاربرگ 14:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 4 صفحه 41
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه72 تا 82
  3: فارسی پایه اول ابتدایی مرور
  4: علوم پایه اول ابتدایی درس 7 صفحه 51 تا 57

  کاربرگ 15:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 4 صفحه 42
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 82 تا 86
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 9 صفحه 54
  4: علوم پایه اول ابتدایی صفحه 51 تا 65

  کاربرگ 16:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 4 صفحه 45
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 87 تا 90
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 9 صفحه 55
  4: علوم پایه اول ابتدایی مرور

  کاربرگ 17:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 4 صفحه 46
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 89 تا 94
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 10 صفحه 57 تا 58
  4: علوم پایه اول ابتدایی درس 9 صفحه 54 تا 66

  کاربرگ 18:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 4 صفحه 47 تا 48
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 90 تا 96
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 11 صفحه 60 تا 61
  4: علوم پایه اول ابتدایی درس 9 صفحه 53 تا 66

  کاربرگ 19:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 5 صفحه 52
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 96 تا 101
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 12 صفحه 64 تا 65
  4: علوم پایه اول ابتدایی مرور

  کاربرگ 20:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 5 صفحه 53
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 101 تا 108
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 13 صفحه 67 تا 68
  4: علوم پایه اول ابتدایی مرور + درس 9

  کاربرگ 21:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 5 صفحه 54
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی مرور
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 14 صفحه 70
  4: علوم پایه اول ابتدایی درس 10 صفحه 67 تا 69

  کاربرگ 22:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 5 صفحه 57
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 109 تا 118
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 14 صفحه 71
  4: علوم پایه اول ابتدایی درس 10 و 11 صفحه 67 تا 72

  کاربرگ 23:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 5 صفحه 59
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه 118 تا 121
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 15
  4: علوم پایه اول ابتدایی درس 11 صفحه 71 تا 78

  کاربرگ 24:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 6 صفحه 62
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه  121 تا 131
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 16 صفحه 81
  4: علوم پایه اول ابتدایی مرور

  کاربرگ 25:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی مرور
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی مرور
  3: فارسی پایه اول ابتدایی مرور
  4: علوم پایه اول ابتدایی مرور

  کاربرگ 26:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 6 صفحه 65
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه  125 تا 138
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 17 صفحه 84 تا 85
  4: علوم پایه اول ابتدایی تا درس 11 صفحه 79

  کاربرگ 27:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 6 صفحه 69
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه  138 تا 147
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 18 صفحه 88 تا 90
  4: علوم پایه اول ابتدایی تا درس 12 صفحه 91

  کاربرگ 28:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 7 صفحه 71
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه  154
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 19 و 20  صفحه 94 تا 96
  4: علوم پایه اول ابتدایی تا درس 13 صفحه 95

  کاربرگ 29:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 7 صفحه 73
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی صفحه  156 تا 167
  3: فارسی پایه اول ابتدایی صفحه 97 تا 103
  4: علوم پایه اول ابتدایی  صفحه 95 تا 99

  کاربرگ 30:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی درس 7 صفحه 77
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی مرور
  3: فارسی پایه اول ابتدایی درس 20 و 21 و 22  صفحه 97 تا 106
  4: علوم پایه اول ابتدایی تا درس 14 صفحه 101

  کاربرگ 31:

  1: قرآن پایه اول ابتدایی مرور
  2: ریاضی پایه اول ابتدایی مرور
  3: فارسی پایه اول ابتدایی مرور
  4: علوم پایه اول ابتدایی مرور

  لینک دانلود

  https://drsifile.com/downloads/دانلود-پیک-آدینه-پایه-اول-ابتدایی/

 • برای شرکت در مباحث تبادل نظر باید ابتدا در سایت  ثبت نام  کرده، سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید؛    (Log In) کنید.
مدرسه یاب
استان :
شهر :
منطقه :
محدوده(اختیاری) :
مقطع تحصیلی :
نوع مدرسه :
جنسیت :
نام مدرسه :
موضوع قبل
موضوع بعد
آخرین پست های این بخش
آخرین پست های این تالار
پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه پویش - منطقه 6 تهران
مادایران، نماد اطمینان
تبلیغات
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به اين سايت (مدرسه کلوب ) میباشد و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است © Copyright 2019 - MadresehClub.com