خانه
ورود اعضا
1138 بازدید

دانلود پیک آدینه پایه دوم ابتدایی

 • avatar
   کاربر پنج ستاره ⋆|1 سپاس شده|5411 پست
  ۲۲:۱۳ ۱۳۹۷/۹/۱۷

  دانلود پیک آدینه پایه دوم ابتدایی 

  فرمت فایل : pdf 

  تعداد صفحات فایل : 255 صفحه 

  این فایل شامل 31 کاربرگ از دروس و مطالب زیر میباشد:

  کاربرگ 1:

  قرآن : درس 1
  هدیه های آسمان : درس 1 صفحه 12 تا 15
  ریاضی : فصل 1 صفحه 2 تا 9
  فارسی : درس 1 صفحه 2 تا 9
  علوم : درس 1 صفحه 12 تا 15

  کاربرگ 2:

  قرآن : درس 1 صفحه 2 تا 7
  هدیه های آسمان : درس 1 صفحه 12 تا 15
  ریاضی : فصل 1 صفحه 10 تا 14
  فارسی : درس 2 صفحه 10 تا 14
  علوم : درس 2 صفحه 16 تا 20

  کاربرگ 3:

  قرآن : درس 2 صفحه 8 تا 13
  هدیه های آسمان : درس 1 صفحه 12 تا 15
  ریاضی : فصل 1 صفحه 14 تا 18
  فارسی : درس 2 صفحه 10 تا 14
  علوم : درس 2 صفحه 17 تا 21

  کاربرگ 4:

  قرآن : درس 2 صفحه 14 تا 15
  هدیه های آسمان : درس 2 صفحه 16 تا 19
  ریاضی : فصل 1 صفحه 14 تا 18
  فارسی : درس 2 صفحه 10 تا 14
  علوم : درس 2 صفحه 17 تا 21

  کاربرگ 5:

  قرآن : درس 3 صفحه 16 تا 18
  هدیه های آسمان : درس 3 صفحه 20 تا 23
  ریاضی : فصل 2 صفحه 19 تا 25
  فارسی : درس 2 صفحه 16 تا 22
  علوم : درس 2 صفحه 17 تا 21

  کاربرگ 6:

  هدیه های آسمان : درس 3 صفحه 20 تا 23
  ریاضی : فصل 2 صفحه 25 تا 30
  فارسی : درس 4 صفحه 23 تا 30
  علوم : درس 2 صفحه 22 تا 29

  کاربرگ 7:

  قرآن : درس 4 صفحه 16 تا 22
  هدیه های آسمان : درس 4 صفحه 24 تا 27
  ریاضی : فصل 2 صفحه 25 تا 30
  فارسی : درس 4 صفحه 23 تا 30
  علوم : درس 4 صفحه 30 تا 37

  کاربرگ 8:

  قرآن : درس 4 صفحه 18 تا 23
  هدیه های آسمان : درس 5 صفحه 28 تا 33
  ریاضی : فصل 2 صفحه 31 تا 36
  فارسی : درس 4 صفحه 23 تا 30
  علوم : درس 4 صفحه 30 تا 37

  کاربرگ 9:

  قرآن : درس 5 صفحه 23 تا 27
  هدیه های آسمان : درس 6 صفحه 28 تا 37
  ریاضی : فصل 3 صفحه 38 تا 48
  فارسی : درس 5 صفحه 32 تا 35
  علوم : درس 4 صفحه 23 تا 37

  کاربرگ 10:

  قرآن : درس 5 صفحه 23 تا 28
  هدیه های آسمان : درس 7 صفحه 38 تا 41
  ریاضی : فصل 3 صفحه 38 تا 54
  فارسی : درس 6 صفحه 36 تا 41
  علوم : درس 5 صفحه 30 تا 46

  کاربرگ 11:

  قرآن : درس 6 صفحه 23 تا 38
  هدیه های آسمان : درس 7 صفحه 38 تا 41
  ریاضی : فصل 4 صفحه 49 تا 63
  فارسی : درس 7 صفحه 36 تا 48
  علوم : درس 6 صفحه 30 تا 50

  کاربرگ 12:

  قرآن : درس 6 صفحه 28 تا 45
  هدیه های آسمان : درس 8 صفحه 38 تا 45
  ریاضی : فصل 4 صفحه 49 تا 63
  فارسی : درس 8 صفحه 42 تا 53
  علوم : درس 6 صفحه 46 تا 53

  کاربرگ 13:

  هدیه های آسمان : درس 9 صفحه 46 تا 49
  ریاضی : فصل 4 صفحه 56 تا 63
  فارسی : درس 9 صفحه 50 تا 62
  علوم : درس 6 صفحه 47 تا 53

  کاربرگ 14:

  قرآن : درس 7 صفحه 36 تا 46
  هدیه های آسمان : درس 9 صفحه 34 تا 49
  ریاضی : فصل 4 صفحه 55 تا 72
  فارسی : درس 8 صفحه 42 تا 55
  علوم : درس 7 صفحه 54 تا 58

  کاربرگ 15:

  قرآن : درس 8
  هدیه های آسمان : درس 10 صفحه 50 تا 53
  ریاضی : فصل 4 صفحه 55 تا 72
  فارسی : درس 9 صفحه 42 تا 62
  علوم : درس 7 صفحه 54 تا 58

  کاربرگ 16:

  قرآن : درس 8
  هدیه های آسمان : درس 11 صفحه 56 تا 59
  ریاضی : فصل 4 صفحه 55 تا 72
  فارسی : درس 10 صفحه 42 تا 62
  علوم : درس 7 صفحه 37 تا 61

  کاربرگ 17:

  قرآن : درس 9 صفحه 36 تا 60
  هدیه های آسمان : درس 11 صفحه 46 تا 59
  ریاضی : فصل 4 صفحه 28 تا 72
  فارسی : درس 10 صفحه 16 تا 69
  علوم : درس 7 صفحه 23 تا 65

  کاربرگ 18:

  قرآن : درس 9 صفحه 48 تا 63
  هدیه های آسمان : درس 11 صفحه 30 تا 59
  ریاضی : فصل 5 صفحه 71 تا 88
  فارسی : درس 10 صفحه 56 تا 68
  علوم : درس 7 صفحه 46 تا 69

  کاربرگ 19:

  هدیه های آسمان : درس 12 صفحه 54 تا 63
  ریاضی : فصل 5 صفحه 73 تا 90
  فارسی : درس 11 صفحه 42 تا 71
  علوم : درس 10 صفحه 65 تا 75

  کاربرگ 20:

  قرآن : درس 10 صفحه 56 تا 71
  هدیه های آسمان : درس 12 صفحه 30 تا 63
  ریاضی : فصل 5 صفحه 73 تا 90
  فارسی : درس 12 صفحه 42 تا 77
  علوم : درس 10 صفحه 64 تا 75

  کاربرگ 21:

  قرآن : درس 11 صفحه 56 تا 73
  هدیه های آسمان : درس 12 صفحه 60 تا 63
  ریاضی : فصل 5 صفحه 51 تا 90
  فارسی : درس 13 صفحه 64 تا 81
  علوم : درس 10 صفحه 38 تا 74

  کاربرگ 22:

  قرآن : درس 11 صفحه 56 تا 77
  هدیه های آسمان : درس 12 صفحه 60 تا 63
  ریاضی : فصل 6 صفحه 74 تا 85
  فارسی : درس 13 صفحه 70 تا 85
  علوم : درس 10 صفحه 64 تا 75

  کاربرگ 23:

  قرآن : درس 12 صفحه 66 تا 80
  هدیه های آسمان : درس 13 صفحه 16 تا 67
  ریاضی : فصل 6 صفحه 91 تا 108
  فارسی : درس 14 صفحه 72 تا 91
  علوم : درس 11 صفحه 70 تا 81

  کاربرگ 24:

  قرآن : درس 12 صفحه 70 تا 84
  هدیه های آسمان : درس 15 صفحه 69 تا 75
  ریاضی : فصل 6 صفحه 92 تا 108
  فارسی : درس 14 صفحه 56 تا 91
  علوم : درس 12 صفحه 83 تا 88

  کاربرگ 25:

  قرآن : از اول تا صفحه 83 دوره
  هدیه های آسمان : از اول تا صفحه 75 دوره
  ریاضی : از اول تا صفحه 108 دوره
  فارسی : از اول تا صفحه 91 دوره
  علوم : از اول تا صفحه 89 دوره

  کاربرگ 26:

  قرآن : درس 13 صفحه 83 تا 89
  هدیه های آسمان : درس 15 صفحه 64 تا 75
  ریاضی : فصل 7 صفحه 91 تا 112
  فارسی : درس 15 صفحه 87 تا 100
  علوم : درس 12 صفحه 82 تا 89

  کاربرگ 27:

  قرآن : درس 13
  هدیه های آسمان : درس 15 صفحه 68 تا 75
  ریاضی : فصل 7 صفحه 91 تا 120
  فارسی : درس 16 صفحه 86 تا 106
  علوم : درس 13 صفحه 90 تا 97

  کاربرگ 28:

  قرآن : درس 14
  هدیه های آسمان : درس 17 صفحه 76 تا 83
  ریاضی : فصل 7 صفحه 91 تا 123
  فارسی : درس 16 صفحه 86 تا 106
  علوم : درس 13 صفحه 82 تا 97

  کاربرگ 29:

  قرآن : درس 14
  هدیه های آسمان : درس 18 صفحه 80 تا 87
  ریاضی : فصل 6 و 7 صفحه 91 تا 123
  فارسی : درس 15 و 16 صفحه 86 تا 106
  علوم : درس 13 و 14 صفحه 82 تا 97

  کاربرگ 30:

  قرآن : درس 14
  هدیه های آسمان : درس 19 صفحه 84 تا 91
  ریاضی : فصل 8 صفحه 91 تا 145
  فارسی : درس 17 صفحه 86 تا 114
  علوم : درس 14 صفحه 70 تا 103

  کاربرگ 31:

  قرآن : درس 14
  هدیه های آسمان : درس 20 صفحه 84 تا 95
  ریاضی : فصل 8 صفحه 91 تا 145
  فارسی : درس 17 صفحه 86 تا 114
  علوم : درس 14 صفحه 70 تا 103

  لینک دانلود

  https://drsifile.com/downloads/دانلود-پیک-آدینه-پایه-دوم-ابتدایی/

 • برای شرکت در مباحث تبادل نظر باید ابتدا در سایت  ثبت نام  کرده، سپس نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید؛    (Log In) کنید.
مدرسه یاب
استان :
شهر :
منطقه :
محدوده(اختیاری) :
مقطع تحصیلی :
نوع مدرسه :
جنسیت :
نام مدرسه :
موضوع قبل
موضوع بعد
آخرین پست های این بخش
آخرین پست های این تالار
پیش دبستان و دبستان غیردولتی پسرانه پویش - منطقه 6 تهران
مادایران، نماد اطمینان
تبلیغات
تمامی حقوق مادی و معنوی سایت محفوظ و متعلق به اين سايت (مدرسه کلوب ) میباشد و استفاده از مطالب با ذکر و درج لینک منبع بلامانع است © Copyright 2019 - MadresehClub.com